KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podajemy następujące informacje:

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:
Joanna Schmidt, możecie się Państwo ze mną kontaktować w następujący sposób:
- drogą pocztową na adres administratora danych: ul. Główna 9, 32-087 Zielonki,
- e-mailem: lubelska.info@gmail.com
- telefonicznie: 736752843

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu:
- podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w celu zawarcia umowy najmu,
- wykonania obowiązków, jak np. wystawienia Pani/Panu faktury, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Przetwarzania, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym działań analitycznych, archiwalnych (dowodowych), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej usługi, oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
- osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Urząd Skarbowy, Sąd, Prokuratura,
- Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym firmie obsługującej naszą infrastrukturę informatyczną, firmie księgowej, prawniczej, kurierskiej, pocztowej, konserwatorskiej,
- Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, nastąpi to jedynie do wyłącznie podmiotów, które przystąpiły do programu Privacy Shield.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Pani/Panu przysługuje:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo sprostowania danych,
- ograniczenia przetworzenia,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli nie udostępni Pani/Pan swoich danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.